Историјат

БИОГРАФИЈА ЦЕНТРА „АБРАШЕВИЋ“

Центар за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Крагујевац, основан је 2006. године, од стране града Крагујевца и правни је и уметнички следбеник, КУД-а „Абрашевић“, основаног далеке 1905. године.

По свом концепту рада, ово је једини Центар ове врсте у земљи и представља установу културе од националног интереса.

Своју мисију „Абрашевић“ остварује кроз следеће делатности и ансамбле:

 • „Ансамбл народних песама и игара“,
 • „Омладински фолклорни ансамбл“,
 • „Дечији фолклорни ансамбл“,
 • „Школа народних игара“,
 • „Велики народни оркестар“,
 • „Позориште младих“ (драмска сцена, реч театар, театар поезије)
 • Књижевни клуб „Абрашевић“,
 • певачка група „Архаика“,
 • певачи солисти,
 • издаваштво
 • и продукција Центра.

Полазници се оспособљавају за више видова уметности, али и едукују како се на прави начин и којим средствима чува традиција, култура и уметност.
Ово је први корак, на уметничком путу, већине талентованих суграђана, који овде усмеравају и на прави начин негују своје таленте, а касније представљају важне појединце у култури, не само града, него и државе и света, а за то већ има сјасед примера.

Центар данас има око 500 чланова, разврстаних у више секција, које раде са великим успехом.
Из свега изнетог, видимо да је Центар једна високо-квалитетна установа културе, уметности али и образовања. Ово је специфичан едукативни центар, који у погледу квалитета организације рада и постизања резултата, заузима високу позицију на мапи установа културе у земљи, при чему не треба заборавити посебност и специфичност делатности које се у Центру негују.

Основна делатност Центра је извођачка уметност. Овде се негује традиционална култура и уметност како Срба тако и осталих народа који живе у Србији.
Основни циљ је чување и неговање традиционалне културе и представљање богатства културне баштине кроз бројне програме које Центар припрема и изводи на сценама широм Србије и ван ње.
Центар је са својим програмима и презентацијама културног блага присутан и на друштвеним мрежама тако да публику чине хиљаде људи из читавог света.
Ансамбли „Абрашевића“ гостовали су у више од 30 земаља света, и до сада извели више хиљада уметничких програма, представа, сценских приказа, књижевних програма и концерата.„Абрашевић“ је добитник највиших друштвених и уметничких признања и награда. Навешћемо само нека:

- Орден заслуга за народ II реда - 1955.
- Орден братства и јединства - 1975.
- Плакета СУБНОР-а Југославије - 1977.
- Плакета ССРН-a - “25. август” - 1982.
- Вукова награда - 1985.
- Златни и сребрни крст Црвеног крста Југославије.
- Плакета града Крагујевца.
- Признање ГТО-а Крагујевац.
- Грамата Његовог преосвештенства владике шумадијског Господина Јована
- Првак света на Међународном фестивалу фолклора у Дижону - Француска - 1982.
- Двоструки победник на Европском фестивалу фолклора у Анкони - Италија - 1979. и 1985.
- Балкански победник на Фестивалу фолклора Волос - Грчка - 1989.
- Троструки победник на Балканском фестивалу фолклора у Охриду - Македонија.
- Најбољи ансамбл на међународном фестивалу фолклора Карпати, 2003 и 2005. године - Питешти - Румунија.
- Деветоструки првак државе на Фестивалу фолклорних ансамбала Србије у организацији Савеза Аматера Србије.
- Бронзани Вршачки венац на Међународном фестивалу фолклорна у Вршцу.
- Победник фестивала „Јасеничког прело” 2011., 2015. и 2018.
- Добитник златног и два сребрна опанка, једног од најпрестижнијих признања за делатност фолклора у Србији.
- Победник "Џивџан феста" 2018. у Врњачкој Бањи.
- Награда за најбољу изведбу "Тодорица", 2019.- Северна Македонија.

Велики народни оркестар Центра више пута је проглашаван за најбољи у Србији, а добитник је и већег броја признања на међународним фестивалима. Награђивани су и чланови оркестра појединачно као инструменталисти. Значајним бројем награда могу се похвалити и вокални солисти „Абрашевића“.
Представе и глумци Позоришта младих Центра „Абрашевић“ награђивани су на Фестивалима драмског стваралаштва у земљи и иностранству.
Чланови Књижевног клуба бележе успехе на књижевним конкурсима и фестивалима и песничким сусретима широм земље.
Ту су још и многобројна признања, награде и захвалнице добијене од стране разних Удружења, државних институција, локалних самоуправа, привредних субјеката, амбасада, институција и установа из области културе и уметности.

History

BIOGRAPHY OF THE "ABRAŠEVIĆ" CENTER

The Center for Nurturing Traditional Culture "Abrašević" Kragujevac was founded in 2006 by the city of Kragujevac and is the legal and artistic successor of the KUD "Abrašević", founded way back in 1905.

According to its work concept, this is the only Center of its kind in the country and represents a cultural institution of national interest.

"Abrašević" achieves its mission through the following activities and ensembles:

 • "Ensemble of folk songs and dances",
 • "Youth Folkloric Ensemble",
 • "Children's folklore ensemble",
 • "School of folk dances",
 • "Great National Orchestra",
 • "Youth Theater" (drama stage, word theater, theater of poetry)
 • Literary club "Abrašević",
 • singing group "Arhaika",
 • solo singers,
 • publishing
 • and Center production.

The participants are trained in several types of art, but also educated on how to preserve tradition, culture and art in the right way and with what means.
This is the first step, on the artistic path, of the majority of talented fellow citizens, who direct and properly nurture their talents here, and later represent important individuals in the culture, not only of the city, but also of the country and the world, and there are already several examples of this.

Today, the center has around 500 members, divided into several sections, who work with great success.
From all the above, we can see that the Center is a high-quality institution of culture, art and education. This is a specific educational center, which, in terms of the quality of work organization and achievement of results, occupies a high position on the map of cultural institutions in the country, while we should not forget the uniqueness and specificity of the activities nurtured in the Center.

The main activity of the Center is performing arts. Traditional culture and art of both Serbs and other peoples living in Serbia are nurtured here.
The main goal is to preserve and nurture traditional culture and present the wealth of cultural heritage through numerous programs that the Center prepares and performs on stages throughout Serbia and beyond.
With its programs and presentations of cultural treasures, the center is also present on social networks, so that the audience consists of thousands of people from all over the world.

"Abrašević" ensembles have toured in more than 30 countries of the world, and have so far performed thousands of artistic programs, plays, stage performances, literary programs and concerts. "Abrašević" is the winner of the highest social and artistic recognitions and awards. We will mention only a few:

- Order of Merit for the People, 2nd class - 1955.
- Order of Brotherhood and Unity - 1975.
- Subnor Yugoslavia plaque - 1977.
- SSRN plaque - "25. August" - 1982.
- Vuk's Award - 1985.
- Gold and silver cross of the Red Cross of Yugoslavia.
- Plaque of the city of Kragujevac.
- Recognition of GTO Kragujevac.
- Gramata of His Eminence Bishop Jovan of Šumadija
- World Champion at the International Folklore Festival in Dijon - France - 1982.
- Double winner at the European Folklore Festival in Ancona - Italy - 1979 and 1985.
- Balkan winner at the Volos Folklore Festival - Greece - 1989.
- Three-time winner at the Balkan Folklore Festival in Ohrid - Macedonia.
- The best ensemble at the Carpathian International Folklore Festival, 2003 and 2005 - Pitesti - Romania.
- Nine-time state champion at the Festival of Folklore Ensembles of Serbia, organized by the Association of Amateurs of Serbia.
- Bronze Vršac wreath at the International Folklore Festival in Vršac.
- Winner of the "Jasenički prelo" festival in 2011, 2015 and 2018.
- Winner of the golden and two silver Opankas, one of the most prestigious awards for folklore activity in Serbia.
- Winner of "Djivdžan Fest" 2018 in Vrnjačka Banja.
- Award for the best performance "Todorica", 2019 - North Macedonia.

The large folk orchestra of the Center has been declared the best in Serbia several times, and has won numerous awards at international festivals. Individual orchestra members were also awarded as instrumentalists. The vocal soloists of "Abrašević" can also boast of a significant number of awards.
The plays and actors of the Youth Theater of the "Abrašević" Center have been awarded at festivals of dramatic creativity in the country and abroad.
Members of the Literary Club record success at literary contests and festivals and poetry meetings across the country.
There are also numerous recognitions, awards and certificates of appreciation received by various associations, state institutions, local self-governments, business entities, embassies, institutions and institutions in the field of culture and art.